Bruttonationalprodukt

Ett lands bruttonationalprodukt är ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i landet. Bruttonationalprodukten är det sammanlagda värdet utav alla de varor och tjänster som producerats i ett land, vanligtvis under ett års tid.