Likviditet

Vad är likviditet?

Likviditet är ett mått på ett företags förmåga att betala räkningar och andra utgifter, och används ofta för att ge en bild av ett bolags betalningsförmåga på kort sikt. Motsatsen till likvid kallas för illikvid.