Skuldkvot

Vad är skuldkvot?

Skuldkvot är ett ekonomiskt mått, med vilket man mäter en organisations – eller en konsuments skuldsättningsgrad. Skuldkvot får man fram genom att dividera summan av samtliga skulder – med summan av samtliga tillgångar.